Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

REGULAMIN

 

REGULAMIN

GRODZISKIEGO BIEGU NA 5 KM i 10 KM

Z OKAZJI JUBILEUSZU 15-LECIA

GRODZISKIEGO PÓŁMARATONU „SŁOWAKA”

 

I. CEL

1. Popularyzacja biegania

2. Propagowanie zdrowego stylu życia

3. Promowanie gminy Grodzisk Wielkopolski

II. ORGANIZATOR

Organizatorem biegu jest Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego

III. PARTNERZY

Partnerem organizacyjnym jest Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim

IV. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się 10 czerwca 2023 r. o godzinie 10:00 w Grodzisku Wielkopolskim

2. Biuro zawodów – Liceum Ogólnokształcące w Grodzisku Wielkopolskim

3. START I META – Stary Rynek

V. TRASA BIEGU

1. Bieg poprowadzony będzie ulicami miasta na dystansie 5 km i 10 km. Zawodnik w trakcie biegu może wybrać dystans na który pobiegnie.

2. Trasa biegu atestowana, płaska, 2 pętle 5 kilometrowe. Na każdej pętli znajdują się odcinki brukowe.

3. Na trasie znajduje się jeden punkt z napojami.

4. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 1,5 godziny.

VI. KLASYFIKACJA

Na każdym dystansie będzie prowadzona klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych:

Mężczyźni:

M16 mężczyźni 16 – 19 lat

M20 mężczyźni 20 – 29 lat

M30 mężczyźni 30 – 39 lat

M40 mężczyźni 40 – 49 lat

M50 mężczyźni 50 – 59 lat

M60 mężczyźni 60 – 69 lat

M70+ mężczyźni 70 i powyżej

Kobiety:

K16 kobiety 16 – 19 lat

K20 kobiety 20 – 29 lat

K30 kobiety 30 – 39 lat

K40 kobiety 40 – 49 lat

K50 kobiety 50 – 59 lat

K60 kobiety 60-69

K70+ kobiety 70 i powyżej

O przynależności do poszczególnych kategorii decyduje rok urodzenia.

VII LIMIT STARTUJĄCYCH

Ustalono limit startujących 1000 osób łącznie w obu biegach

VIII ZASADY UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA

1. Za osobę zgłoszoną uważa się zawodnika, który wypełnił i przesłał formularz zgłoszeniowy oraz dokonał opłaty startowej. W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 1000 osób lista startowa zostanie zamknięta.

2. Zgłoszenia dokonywane są drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie www.datasport.pl i wniesienie opłaty startowej on-line. Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane będą od 16 kwietnia 2023 roku od godziny 16:00

3.Warunkiem pozytywnej weryfikacji w biurze zawodów jest:

a) przedłożenie w biurze zawodów potwierdzenia zgłoszenia w postaci kodu QR (wydrukowanego lub na telefonie), który należy pobrać ze swojego profilu w portalu datasport.pl, wiadomości e-mail otrzymanej od Datasport lub wiadomości SMS otrzymanej od Datasport przed biegiem,

b) w przypadku braku kodu QR posiadanie dowodu osobistego lub paszportu do weryfikacji

tożsamości.

c) w przypadku braku możliwości osobistego odbioru pakietu startowego zawodnik może

upoważnić inną osobę do odbioru pakietu poprzez przekazanie biletu z kodem QR

4. W biegu mogą brać udział uczestnicy, którzy do dnia biegu tj 10 czerwca 2023 roku ukończyli 16 lat.

5.Zawodnicy przyjmują do wiadomości, że startują w biegu na własną odpowiedzialność i ponoszą z tego tytułu wszelkie konsekwencje. Osoby w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu tj. 10 czerwca 2023 nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania zgody na udział od rodziców lub prawnych opiekunów. Warunkiem dopuszczenia jest okazanie pozwolenia w biurze zawodów.

6. Uczestnicy, którzy zgłosili się do biegu i dokonali opłaty startowej a z różnych powodów nie mogą wziąć udziału w biegu, mogą odstąpić swój numer startowy innej osobie. O fakcie tym należy powiadomić organizatora wysyłając e-maila na adres polmaraton@grodzisk.wlkp.pl

IX. WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDZIAŁ W BIEGU

1. Opłata startowa dla obu dystansów wynosi:

- pakiet startowy bez koszulki 40zł

- pakiet startowy z koszulką 80zł

2. Zawodnik deklaruje chęć zakupu koszulki podczas rejestracji do biegu

3. Zawodnik dokonuje opłaty startowej wyłącznie systemem on-line po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego

4. Zawodnicy, którzy ukończyli 70 lat są zwolnieni z opłaty startowej

5. Opłata startowa nie podlega zwrotowi

X. BIURO ZAWODÓW

Biuro zawodów czynne będzie od godziny 9:00-10:30 na boisku Liceum Ogólnokształcącego w Grodzisku Wielkopolskim

XI. POMIAR CZASU

1. Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów umieszczonych w numerze startowym.

2. Klasyfikacja prowadzona będzie według czasów netto.

3. Numeru startowego nie należy zginać, składać / zgniatać – spowoduje to uszkodzenie chipa i brak możliwości ujęcia w klasyfikacji.

4. Numer startowy należy umieścić na klatce piersiowej umożliwiając sędziom odczyt numeru.

5. Nie dopuszcza się udziału uczestników bez numeru startowego

6. Zawodnicy, którzy przebiegli pierwszą 5 kilometrową pętle i chcą zakończyć bieg biegną lewym wytyczonym korytarzem. Zawodnicy, którzy chcą ukończyć dystans 10km biegną prawem korytarzem na 2 pętle.

XII NAGRODY

1. Klasyfikacja generalna:

a) Mężczyźni: miejsca od I-VI pamiątkowe puchary

b) Kobiety: miejsca od I-VI pamiątkowe puchary

2. Klasyfikacja w kategoriach wiekowych: miejsca od I-III pamiątkowe puchary

3. Zawodnicy którzy zdobędą nagrody w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych

XIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę (wyjątek stanowią warunki pogodowe zagrażające

życiu uczestników).

2. Depozyty dla uczestników znajdować się będą w budynku Liceum Ogólnokształcącego.

Zawodnicy mogą oddać rzeczy do depozytu w dniu biegu od godziny 9:00 do 11:00 odbiór rzeczy z depozytu za okazaniem numeru startowego do godziny 14:00. Zgubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę.

3. Organizator zapewnia opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy biegowej.

4. Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione

podczas imprezy.

5. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora skrócenia trasy przez uczestnika, (przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa), uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.

6. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora biegu uczestnika bez numeru startowego

zamieszczonego na przodzie stroju uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.

7. Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników biegu zabrania się udziału zawodników z psem. Osoby te zostaną zdyskwalifikowane i zdjęte z trasy.

9. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w biegu, natomiast uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej NNW

10. Ze względów bezpieczeństwa nie dopuszcza do udziału w biegu osób z kijkami, w formule

Nordic Walking, na wózkach, rolkach, wrotkach, rowerach oraz innych urządzeniach

mechanicznych.

11. Zapisując się na bieg, zawodnik automatycznie oświadcza, że zapoznał się z regulaminem

zawodów i zobowiązuje się go przestrzegać.

12. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych zawodników. Na bieg zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych.

13. Przebieg trasy, termin oraz miejsce biegu mogą ulec zmianie a także bieg może zostać

odwołany w przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu publikacji niniejszego regulaminu oraz w przypadku wystąpienia siły wyższej.

14. Organizator zastrzega sobie zmianę daty, godziny czy miejsca startu z przyczyn niezależnych lub ze względów bezpieczeństwa.

15. Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do biegu dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej zawodnika.

16. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym regulaminie.

17. W sprawach biegu prosimy o kontakt pod adresem mailowym:

m.malecki@grodzisk.wlkp.pl

XIV OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego z siedziba przy

ul. Stary Rynek 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski. Z administratorem można skontaktować się

mailowo: abi@polmaratongrodzisk.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować

mailowo: iod@grodzisk.wlkp.pl . Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw

związanych z przetwarzaniem danych

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w Biegu 10km i 5km , a także wręczenia nagród i podejmowania działań promocyjno - informacyjnych, na

podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez podmioty uprawnione na podstawie

przepisów prawa oraz na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych – z firmą

Datasport z siedzibą w Szczawnie Zdrój (58-310), przy ul. Okrężnej 22, która w mieniu

administratora będzie prowadzić zapisy na zawody, rozliczenia finansowe z zawodnikami,

sporządzać listy zawodników oraz zwycięzców, a także przekazywać uczestnikom niezbędne

informacji o zawodach.

5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do czasu realizacji obowiązku wynikającego z

przepisów prawa oraz w razie złożenia ewentualnych roszczeń do chwili przedawnienia roszczeń.

7. Uczestnik posiada:

1) prawo dostępu do danych osobowych;

2) prawo sprostowania danych osobowych;

3) prawo do usunięcia danych osobowych;

4) prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

6) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych,

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało

niemożnością wzięcia udziału w wydarzeniu.

Dyrektor Biegu

Marek Małecki