Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Regulamin

REGULAMIN
XIV Hunters Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka”

I Cel
1. Popularyzacja biegów masowych.
2. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.
3. Promocja Gminy Grodzisk Wielkopolski.
4. Promocja Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim.
Grodziski Półmaraton „Słowaka” tworzy, wraz z Maratonem Dębno oraz Międzynarodowym Biegiem Po Plaży w Jarosławcu, cykl biegów pn. Orły Biegowe.  Regulamin przyznawania tytułu Orłów Biegowych znajduje się na stronie www.orlybiegowe.pl

II Organizatorzy
Organizatorem XIV Hunters Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka” jest Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego, współorganizatorem Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim.

III Termin i miejsce
1. Bieg odbędzie w dniu 12 czerwca 2022 r. (niedziela) godz. 9:00, start ul. Poznańska, meta Stary Rynek.
2. Biuro zawodów - Grodziska Hala Sportowa, ul. Żwirki i Wigury 2A, 62-065 Grodzisk Wielkopolski.

IV Trasa biegu
1. Trasa płaska, ulicami miasta, 2 pętle, oznaczona co 1 km znakami pionowymi i poziomymi.
2. Trasa posiada atest PZLA.
3. Na trasie znajdują się cztery punkty żywieniowe i cztery punkty odświeżania.
4. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 3 godziny.

V Klasyfikacja

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn, oraz w kategoriach wiekowych:
KOBIETY MĘŻCZYŹNI
K18 (18-24) M18 (18-24)
K25 (25-29) M25 (25-29)
K30 (30-34) M30 (30-34)
K35 (35-39) M35 (35-39)
K40 (40-44) M40 (40-44)
K45 (45-49) M45 (45-49)
K50 (50-54) M50 (50-54)
K55 (55-59) M55 (55-59)
K60 (60-64) M60 (60-64)
K65 (65-69) M65 (65-69)
K70 (70-74) M70 (70-74)
K75 (75-79) M75 (75-79)
K80 (80 i więcej) M80 (80 i więcej)

VI Pomiar czasu

1. Podczas XIV Hunters Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka’’ pomiar czasu i ustalenie kolejności odbywać się będzie za pomocą systemu chipów zamocowanych w numerach startowych.
2. Klasyfikacja prowadzona będzie:
a) pierwszych 50-ciu według kolejności na mecie,
b) pozostali według czasów netto.
3. Posiadanie prawidłowo zamocowanego i widocznego numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem udziału w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.

VII Nagrody i świadczenia dla zawodników.

1. Zawodnicy, którzy zgłoszą się i dokonają opłaty startowej otrzymają w biurze zawodów pakiet startowy.
2. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg w wyznaczonym limicie czasu otrzymują medal pamiątkowy.
3. Po biegu organizator zapewnia ciepły posiłek oraz napoje.
4. Nagrody w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:

KOBIETY                    MĘŻCZYŹNI
I miejsce    1200zł            I miejsce    1200zł
II miejsce    1000zł            II miejsce    1000zł
III miejsce    900zł            III miejsce    900zł
IV miejsce    700zł            IV miejsce    700zł
V miejsce    600zł            V miejsce    600zł
VI miejsce    400zł            VI miejsce    400zł
5. Nagrody w kategoriach wiekowych:
I miejsce     300 zł
II miejsce     200 zł
III miejsce     100 zł
6. Zawodnicy, którzy zdobędą nagrody w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.

VIII Zgłoszenia do biegu

1. Organizator ustala limit startujących, który wynosi 3800 zawodników (3600 zgłoszonych zawodników + 200 numerów do dyspozycji Organizatora).
2. Aktualna jest lista startowa z 2020 roku. Zawodnicy, którzy chcą wziąć udział w XIV Hunters Grodziskim Półmaratonie „Słowaka” 12 czerwca 2022 roku powinni potwierdzić swój udział wpłacając od dnia 25 stycznia do dnia 25 lutego 2022 roku opłatę startową w wysokości 120 zł poprzez kanał płatniczy udostępniony przez firmę Data Sport
3. Nie będzie można dokonać zgłoszenia w dniu zawodów.
4. Zawodnicy którzy z różnych przyczyn nie będą mogli uczestniczyć w biegu, mogą w terminie do 15 maja 2022 r. do godz. 12:00 zrezygnować z udziału w biegu. Fakt ten należy zgłosić organizatorowi na formularzu na adres: zwroty@polmaratongrodzisk.pl Zwrot opłaty startowej nastąpi po 25 maja 2022 r. - FORMULARZ

IX Sprawy finansowe i weryfikacja zawodników

1. Opłata startowa wynosi 120 zł.
2. Zawodnik, który zgłosi się po 27 lutym 2022 roku dokonuje opłaty startowej wyłącznie systemem on-line po uprzednim wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.
3. Na żądanie uczestnika (zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym) organizator wystawi Fakturę VAT po zaksięgowaniu przelewu na koncie organizatora.
4. Weryfikacja zawodników odbywać się będzie:
11 czerwca 2022 r. (sobota)  w biurze zawodów w Grodzisku Wielkopolskim ul. Żwirki i Wigury 2A, w godz.17.00 -19.00
12 czerwca 2022 r. (niedziela) - w biurze zawodów w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 2A, w godz. od 6.00-9.00
5. Zawodnicy powyżej 70 roku życia są zwolnieni z opłaty startowej.

X Uczestnictwo
1. Zawodnik po zgłoszeniu do biegu i dokonaniu opłaty startowej otrzyma pocztą e-mail bilet z QR kode  niezbędny do weryfikacji w biurze zawodów.
2. Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów mają ukończone 18 lat i których dane zostały zweryfikowane w biurze zawodów.
3. Organizator nie przewiduje startu dla Uczestników anonimowo, jako tzw. „zawodnicy anonimowi”.
4. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
5. Zakazuje się uczestniczenia w półmaratonie osobom, które nie mają numeru startowego, posługują się nieaktualnym numerem startowym oraz które biegną z zasłoniętym numerem startowym. Osoby takie zostaną usunięte z trasy biegu.
6. Każdy zawodnik startujący w biegu powinien się ubezpieczyć w własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
7. Organizator zabrania startu na rolkach oraz wózkach inwalidzkich wszystkich typów.
8. W trakcie wydarzenia, w celu promocji wykonywane będą fotografie, które następnie publikowane będą w mediach, na stronach internetowych oraz materiałach promocyjnych organizatora.


XI Klauzula informacyjna
1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego z siedzibą przy ul. Stary Rynek 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski. Z administratorem można skontaktować się mailowo: abi@polmaratongrodzisk.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@grodzisk.wlkp.pl .
3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia biegu, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz wszystkich czynności związanych z promocją XIV HUNTERS Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka” – w tym publikacja wizerunku w mediach prowadzonych przez: Organizatora, partnerów XIV HUNTERS Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka”, patronów medialnych i sponsorów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO.
4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz na podstawie zawartej  umowy powierzenia przetwarzania danych – z firmą Datasport z siedzibą w Szczawnie Zdrój (58-310), przy ul. Okrężnej 22,  która w mieniu administratora będzie prowadzić zapisy na zawody, rozliczenia finansowe z zawodnikami, sporządzać listy zawodników oraz zwycięzców,  a także przekazywać uczestnikom niezbędne informacji o zawodach.
5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do czasu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa  oraz w razie złożenia ewentualnych roszczeń do chwili przedawnienia roszczeń.
7. Uczestnik posiada:
    1) prawo dostępu do danych osobowych;
    2) prawo sprostowania danych osobowych;
    3) prawo do usunięcia danych osobowych;
    4) prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
    5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
    6) prawo do cofnięcie zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem     przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;.
8. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w zakresie: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, danych kontaktowych, daty urodzenia, płci i nazwy klubu sportowego lub drużyny jest niezbędne do rejestracji na XIV HUNTERS Grodziski Półmaraton „Słowaka” i udziału w biegu. Podanie numeru telefonu ICE w razie wypadku jest obowiązkowe.
9. Przetwarzanie danych Uczestnika w związku z jego udziałem w XIV HUNTERS Grodziskim Półmaratonie „Słowaka”, obejmuje także publikację imienia i nazwiska, roku urodzenia wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje, a także klubu sportowego i wizerunku – w mediach patronackich, w tym prasie, radiu i telewizji, na stronach internetowych Organizatora, patronów i sponsorów oraz w ich mediach społecznościowych.
Udział w XIV HUNTERS Grodziskim Półmaratonie „Słowaka” jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku Uczestnika w mediach społecznościowych, prasie, radiu i telewizji, a także na portalach internetowych, a także danych w zakresie: imię, nazwisko, rok urodzenia. Przetwarzanie wizerunku poprzez udostępnienie zdjęć we wskazanych powyżej mediach następować będzie przez czas niezbędny do promocji gminy, nie dłużej niż 10 lat.
10. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwia udział w XIV HUNTERS Grodziskim Półmaratonie „Słowaka”.
11. Wszystkie informacje dotyczące Uczestnika uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny w momencie rejestracji uczestnika poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.datasport.pl .
12. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami ochrony danych osobowych.

XII Postanowienia końcowe
1. XIV Hunters Grodziski Półmaraton „Słowaka” bierze udział w nowym cyklu biegów pod nazwą Orły Biegowe. Zachęcamy wszystkich biegaczy do podjęci nowego, ciekawego wyzwania. Regulamin Orłów Biegowych jest załącznikiem do regulaminu półmaratonu.
2. Organizatorzy pozostawiają 200 numerów startowych dla zaproszonych gości oraz sponsorów. Dyrektor biegu ma prawo dysponowania w/w numerami również w dniu zawodów.
3. Zabrania się poruszania rowerami po trasie biegu osobom trzecim.
4. Wyniki biegu będą dostępne:
a) dla tych, którzy podadzą w formularzu zgłoszeniowym numer telefonu komórkowego – sms po zakończeniu biegu,
b) dla wszystkich po zakończeniu imprezy na stronach www.polmaratongrodzisk.pl i www.maratonypolskie.pl, www.datasport.pl.,
5. Wyniki biegu nie będą publikowane na tablicy ogłoszeń w strefie mety.
6. Organizator zapewnia bezpłatny nocleg (rezerwację noclegu należy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym) w Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Chopina 26 – wymagany własny śpiwór i karimata.
7. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
8. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione.
9. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
 
Dyrektor XIV Hunters Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka”
Marek Małecki