Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Regulamin

REGULAMIN
XIV Hunters Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka”


I Cel
1. Popularyzacja biegów masowych.
2. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.
3. Promocja Gminy Grodzisk Wielkopolski.
4. Promocja Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku
Wielkopolskim.

II Organizatorzy
Organizatorem XIV Hunters Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka” jest Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego, współorganizatorem Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim.

III Termin i miejsce

1. Bieg odbędzie w dniu 14 czerwca 2020 r. (niedziela) godz. 9:00, start ul. Poznańska, meta Stary Rynek.
2. Biuro zawodów - Grodziska Hala Sportowa, ul. Żwirki i Wigury 2A, 62-065 Grodzisk Wielkopolski.

IV Trasa biegu
1. Trasa płaska, ulicami miasta, 2 pętle, oznaczona co 1 km znakami pionowymi i poziomymi.
2. Trasa posiada atest PZLA.
3. Na trasie znajdują się cztery punkty żywieniowe i cztery punkty odświeżania.
4. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 3 godziny.

V Klasyfikacja

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn, oraz w kategoriach wiekowych:
KOBIETY MĘŻCZYŹNI
K18 (18-24) M18 (18-24)
K25 (25-29) M25 (25-29)
K30 (30-34) M30 (30-34)
K35 (35-39) M35 (35-39)
K40 (40-44) M40 (40-44)
K45 (45-49) M45 (45-49)
K50 (50-54) M50 (50-54)
K55 (55-59) M55 (55-59)
K60 (60-64) M60 (60-64)
K65 (65-69) M65 (65-69)
K70 (70-74) M70 (70-74)
K75 (75-79) M75 (75-79)
K80 (80 i więcej) M80 (80 i więcej)

VI Pomiar czasu
1. Podczas XIV Hunters Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka’’ pomiar czasu i ustalenie kolejności odbywać się będzie za pomocą systemu chipów zamocowanych w numerach startowych.
2. Klasyfikacja prowadzona będzie:
a) pierwszych 50-ciu według kolejności na mecie,
b) pozostali według czasów netto.
3. Posiadanie prawidłowo zamocowanego i widocznego numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem udziału w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.

VII Nagrody i świadczenia dla zawodników.

1. Zawodnicy, którzy zgłoszą się i dokonają opłaty startowej otrzymają w biurze zawodów pakiet startowy.
2. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg w wyznaczonym limicie czasu otrzymują medal pamiątkowy.
3. Po biegu organizator zapewnia ciepły posiłek oraz napoje.
4. Nagrody w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:

KOBIETY                                                                             MĘŻCZYŹNI
I miejsce    1200zł                         I miejsce      1200zł
II miejsce   1000zł                         II miejsce     1000zł
III miejsce   900zł                          III miejsce     900zł
IV miejsce   700zł                          IV miejsce     700zł
V miejsce    600zł                          V miejsce       600zł
VI miejsce   400zł                          VI miejsce      400zł
5. Nagrody w kategoriach wiekowych:
I miejsce 300 zł
II miejsce 200 zł
III miejsce 100 zł
6. Zawodnicy, którzy zdobędą nagrody w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.

VIII Zgłoszenia do biegu
1. Organizator ustala limit startujących, który wynosi 3800 zawodników (3600 zgłoszonych zawodników + 200 numerów do dyspozycji Organizatora).
2. Zgłoszenia można dokonać wyłącznie elektronicznie od 1.03.2020 r. od godz. 16.00  do wyczerpania limitu, na stronie www.polmaratongrodzisk.pl oraz www.maratonypolskie.pl
3. Nie będzie można dokonać zgłoszenia  w dniu zawodów.
4. Wpisanie na listę startową nastąpi po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. Opłatę startową należy dokonać w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia (decyduje data wpłynięcia opłaty na konto). Zawodnicy, którzy nie dokonają opłaty startowej w wyznaczonym terminie zostaną skreśleni z listy startowej.
5. Zawodnicy którzy z różnych przyczyn nie będą mogli uczestniczyć w biegu, mogą w terminie do 15 maja 2020 r. do godz. 12:00 zrezygnować z udziału w biegu. Fakt ten należy zgłosić organizatorowi na formularzu na adres: zwroty@polmaratongrodzisk.pl  Zwroty opłaty startowej nastąpią po 25 maja 2020 r.

IX Sprawy finansowe i weryfikacja zawodników
1. Opłata startowa wynosi 90 zł.
2. Zawodnik dokonuje opłaty startowej wyłącznie systemem on-line po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.
3. Na żądanie uczestnika (zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym) organizator wystawi Fakturę VAT po zaksięgowaniu przelewu na koncie organizatora.
4. Weryfikacja zawodników odbywać się będzie:
13 czerwca 2020 r. (sobota)
- dla zawodników, którzy zaznaczyli to w formularzu zgłoszeniowym w sklepie sportowym 4Faces w Galerii Avenida w Poznaniu, ul. Matyi 2, w godz. od 10.00-13.00
- w biurze zawodów w Grodzisku Wielkopolskim ul. Żwirki i Wigury 2A, w godz.17.00-19.00
14 czerwca 2020 r. (niedziela) - w biurze zawodów w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 2A, w godz. od 6.00-8.00
5. Zawodnicy powyżej 70 roku życia są zwolnieni z opłaty startowej.

X Uczestnictwo

1. Zawodnik po zgłoszeniu do biegu i dokonaniu opłaty startowej otrzyma pocztą e-mail do 31 maja 2020 r. kartę startową do wydrukowania. Kartę należy podpisać i oddać przy weryfikacji w biurze zawodów. Jeżeli ktoś nie może osobiście odebrać pakietu startowego, wystarczy że przekaże podpisaną kartę osobie, która odbierze pakiet za niego. Zawodnicy odbierający pakiet startowy osobiście, którzy nie będą ze sobą mieli podpisanej karty startowej, muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem.
2. Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów mają ukończone 18 lat i których dane zostały zweryfikowane w biurze zawodów.
3. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
4. Zakazuje się uczestniczenia w półmaratonie osobom, które nie mają numeru startowego, posługują się nieaktualnym numerem startowym oraz które biegną z zasłoniętym numerem startowym. Osoby takie zostaną usunięte z trasy biegu.
5. Każdy zawodnik startujący w biegu powinien się ubezpieczyć w własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
6. Organizator zabrania startu na rolkach oraz wózkach inwalidzkich wszystkich typów.
7. W trakcie wydarzenia, w celu promocji wykonywane będą fotografie, które następnie publikowane będą w mediach, na stronach internetowych oraz materiałach promocyjnych organizatora.

XI RODO - Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Gmina Grodzisk Wielkopolski, ul. Stary Rynek 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Kontakt z Administratorem: abi@polmaratongrodzisk.pl.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@grodzisk.wlkp.pl,
3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia biegu, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz wszystkich czynności związanych z promocją XIV HUNTERS Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka” – w tym publikacja wizerunku w mediach prowadzonych przez: Organizatora, partnerów XIV HUNTERS Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka”, patronów medialnych i sponsorów.
4. Organizator nie przewiduje startu dla Uczestników anonimowo, jako tzw. „zawodnicy anonimowi”.
5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz na podstawie zawartej  umowy powierzenia przetwarzania danych – z firmą Datasport z siedzibą w Szczawnie Zdrój (58-310), przy ul. Okrężnej 22, w celu  prowadzenia  zapisów do zawodów zgodnie z regulaminem, prowadzenia rozliczeń finansowych z zawodnikami w imieniu Administratora, sporządzanie wszelkich list zawodników wg potrzeb regulaminu zawodów w tym list wyników, informowanie uczestników w związku z realizacją imprezy przy użyciu różnych kanałów informacyjnych.
6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do czasu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa  oraz w razie złożenia ewentualnych roszczeń do chwili przedawnienia roszczeń.
7. Uczestnik posiada:
    1) prawo dostępu do danych osobowych;
    2) prawo sprostowania danych osobowych;
    3) prawo do usunięcia danych osobowych;
    4) prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
    5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
    6) prawo do cofnięcie zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem     przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami ochrony danych osobowych.
9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10. Administrator może przekazać dane w zakresie: imion i nazwisk zawodników, firmie FOTOMARATON wykonującej zdjęcia na zlecenie Sponsora Tytularnego XIV HUNTERS Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka”.
11. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w zakresie: imion i nazwiska, adresu zamieszkania, danych kontaktowych, daty urodzenia, płci i nazwy klubu sportowego lub drużyny jest niezbędne do rejestracji na XIV HUNTERS Grodziski Półmaraton „Słowaka” i udziału w biegu. Podanie numeru telefonu ICE w razie wypadku jest obowiązkowe.
12. Przetwarzanie danych Uczestnika w związku z jego udziałem w XIV HUNTERS Grodziskim Półmaratonie „Słowaka”, obejmuje także publikację imienia i nazwiska, roku urodzenia wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje, a także klubu sportowego i wizerunku – w mediach patronackich, w tym prasie, radiu i telewizji, na stronach internetowych Organizatora, patronów i sponsorów oraz w ich mediach społecznościowych.
13. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia XIV HUNTERS Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka”, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz innych czynności związanych z promocją i przeprowadzeniem Biegu.
14. Udział w XIV HUNTERS Grodziskim Półmaratonie „Słowaka” jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku Uczestnika w mediach społecznościowych, prasie, radiu i telewizji, a także na portalach internetowych, a także danych w zakresie: imię, nazwisko, rok urodzenia. Przetwarzanie wizerunku poprzez udstępnienie zdjęć we wskazanych powyżej mediach następować będzie przez czas niezbędny do promocji gminy, nie dłużej niż 10 lat.
15. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwia udział w XIV HUNTERS Grodziskim Półmaratonie „Słowaka”. Uczestnik posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
16. Wszystkie informacje dotyczące Uczestnika uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny w momencie rejestracji uczestnika poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.datasport.pl.

XII Postanowienia końcowe

1. Organizatorzy pozostawiają 200 numerów startowych dla zaproszonych gości oraz sponsorów. Dyrektor biegu ma prawo dysponowania w/w numerami również w dniu zawodów.
2. Zabrania się poruszania rowerami po trasie biegu osobom trzecim.
3. Wyniki biegu będą dostępne:
a) dla tych, którzy podadzą w formularzu zgłoszeniowym numer telefonu komórkowego – sms po zakończeniu biegu,
b) dla wszystkich po zakończeniu imprezy na stronach www.polmaratongrodzisk.pl i www.maratonypolskie.pl, www.datasport.pl.,
4. Wyniki biegu nie będą publikowane na tablicy ogłoszeń w strefie mety.
5. Organizator zapewnia bezpłatny nocleg (rezerwację noclegu należy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym) w Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Chopina 26 – wymagany własny śpiwór i karimata.
6. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
7. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione.
8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
 
Dyrektor XIV Hunters Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka”
Marek Małecki